Waar u op kunt rekenen

Waar u op kunt rekenen tijdens het gerechtelijke incasso traject:

 

-1- Het opstellen en uitbrengen van een ingebrekestelling.

 

-2- Treffen van betalingsregelingen met de dubieuze debiteur.

 

-3- Opstellen van een dagvaarding.

 

-4- Opstellen en ter betekening uitbrengen van de dagvaarding naar een gerechtsdeurwaarder.

 

-5- Het voeren van juridische procedures.

 

-6- Begeleiding en informatie verstrekken tijdens de gehele procedure.

 

-7- Contact met de gerechtsdeurwaarder onderhouden.

 

-8- U vertegenwoordigen op de rechtszitting en indien de wet voorschrijft een vertegenwoordiging van

een advocaat die als zodanig is beëdigd en staat ingeschreven in het Landelijk Advocaten Tableau

(LAT) van de Nederlandse Orde van Advocaten. De advocaat zal door Fingarg worden aangeroepen

om deze taak op zich te nemen voor een tarief dat hiervoor gebruikelijk is.

 

-9- Indien voortijdig blijkt dat Uw debiteur in staat van faillissement verkeerd (of surseance van betaling

heeft aangevraagd) zal Fingarg er zorg voor dragen dat de vordering bij de aangestelde curator

wordt ingediend om op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren te worden geplaatst.

In dit laatste punt zullen er kosten in rekening worden gebracht voor het aantal uren en

bureaukosten.