Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definitie.
1.1   Cliënt: de opdrachtgever, niet zijnde een tussenpersoon, die aan Fingarg – Debiteurenbeheer & Incasso  een opdracht verstrekt.

1.2   Debiteur: de schuldenaar van cliënt.

1.3   Tussenpersoon: opdrachtnemer die beroepshalve juridische of gelieerde werkzaamheden verricht, waaronder  deurwaarders en of advocaten.

1.4   Vordering: het van de debiteur te vorderen bedrag,  daarbij inbegrepen de kosten en rente.

1.5   Betaling: onder betaling door debiteur wordt verstaan een betaling aan Fingarg – Debiteurenbeheer   & Incasso of aan cliënt.

1.6   profit letter: is een 14 dagen bief aan debiteur, opgemaakt op briefpapier van Fingarg – Debiteurenbeheer & incasso waarbij de administratie kosten in rekening worden gebracht aan cliënt.(€ 25,00 per brief)

1.7   Verder wordt Fingarg – Debiteurenbeheer & Incasso als Fingarg aangeduid in deze algemene voorwaarden.


Artikel 2. Toepassingsgebied.

2.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Fingarg verstrekte opdrachten tot het verrichten van diensten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is en  wordt  afgeweken.

Het incasseren van vorderingen(niet ambtelijke werkzaamheden).
Het voeren van debiteurenbeheer.

Het voeren van creditmanagement.
Artikel 3. Aanvaarding van opdrachten door Fingarg.

3.1   Een aan Fingarg verstrekte opdracht geldt als aanvaard, indien dit aan de cliënt is bevestigd of wanneer Fingarg is  gestart met het uitvoeren van de opdracht, door overdracht van gegevens, ook als dat mondeling is overeengekomen.

3.2   Fingarg is gerechtigd een opdracht niet te aanvaarden en kan nimmer tot acceptatie worden verplicht.

3.3   Indien Fingarg de opdracht verkrijgt is hij aangesteld als incasso-gemachtigde en bij een
dagvaarding, door eiser(opdrachtgever),als gemachtigde wordt gesteld en als zodanig in het geding
zal optreden.

Artikel 4. Werkzaamheden.

4.1   Cliënt machtigt Fingarg om in haar naam alle benodigde werkzaamheden te verrichten die naar het  inzicht van Fingarg noodzakelijk zijn, waaronder het zowel schriftelijk als telefonisch sommeren van debiteuren, het aan de debiteur in rekening brengen van rentekosten en incassokosten , het ontvangen van gelden op de door Fingarg aangegeven bank rekening nummer.

4.2   De werkzaamheden in de gerechtelijke fase en executoriale fase zullen uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van cliënt.

4.3   Het staat Fingarg vrij om tussenpersonen in te schakelen voor onder andere het verrichten ambtelijke  handelingen en het ten uitvoer leggen van executoriale titels. Deze kosten zullen worden verhaald  op de debiteur.

4.4   In het geval dat Fingarg de algemene opdracht wordt gegeven om incasso werkzaamheden of gelieerde opdrachten te verrichten of om het nodigde te doen om betalingen van executoriale titel te verkrijgen  dan staat het Fingarg vrij om een in haar ogen acceptabele betalingsregeling met de debiteur te treffen.

4.5   Fingarg scant in of kopieert ontvangen stukken. Originele stukken worden niet aan de cliënt overlegd,  tenzij anders schriftelijk is overeen gekomen.

4.6   Fingarg is niet gehouden de juistheid van de door cliënt verstrekte gegevens te controleren. De cliënt staat voor de juistheid van de verstrekt gegevens en staat er voorin dat een deugdelijke aanzegging  heeft plaats gevonden van kosten en rente bij de debiteur, ook indien de aanzegging door middel van een  op het briefpapier van fingarg heeft plaats gevonden.(profit letter)
Artikel 5. Tarieven

5.1   Fingarg berekend voor de haar verrichte buitengerechtelijk werkzaamheden een vergoeding die door de wet is  vastgesteld en maken een integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

5.2   Wanneer een debiteur een vordering niet betaald, dan brengt Fingarg haar tarief in rekening aan de opdrachtgever.

5.3   Indien een debiteur een vordering gedeeltelijk betaald , dan is Fingarg gerechtigd minimaal de helft dan  wel de verhouding van het betaalde bedrag groter dan de helft van wat haar toekomt  door te belasten  aan de cliënt.
( berekening zal plaats vinden volgens de incassostaffel)

5.4   Wanneer de debiteur een vordering geheel betaalt, inclusief het tarief, dan belast Fingarg het door de debiteur  betaalde tarief door aan de cliënt.

5.5   Alvorens tussenpersonen opdracht te geven om de gerechtelijke executoriale fase in te gaan is Fingarg gerechtigd te vorderen, dat cliënt een door Fingarg te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de door tussenpersonen  te maken kosten. Zolang de voorschotbetaling niet is ontvangen, is Fingarg niet gehouden tot verdere werkzaamheden.  Onder voorschot tussen personen wordt ook verstaan de kosten voor Deurwaarder, Advocaten en Kantonrechter.

5.6   De kosten van tussenpersonen in de gerechtelijke en de executoriale fase die niet op de debiteur kunnen worden  verhaald, of die niet geheel door de debiteur zijn voldaan, worden aan de cliënt doorberekend op basis van de overheidswege vastgestelde tarieven. Als er werkzaamheden zijn of worden verricht waarvoor de van overheidswege  vastgestelde tarieven geen vergoeding kennen, is de cliënt een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het tarief voor gelijksoortige handelingen. (€ 73,00 per uur excl. BTW)

5.7   Fingarg heeft het recht de haar toekomende vergoeding, evenals de gemaakte kosten van tussenpersonen in de gerechtelijke en executoriale fase ook aan de cliënt in rekening te brengen, indien de cliënt met de debiteur een regeling of een  schikking treft of heeft getroffen, de opdracht intrekt of Fingarg ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat.

5.8   Indien blijkt dat de debiteur, na het verzenden van een invorderingsbrief geen reactie geeft en bij nader onderzoek blijkt  dat de dubieuze debiteur failliet is, dan worden de gemaakte kosten en tijd alsnog bij cliënt in rekening gebracht.

Artikel 6. Beëindiging of opschorting of opschorting van opdracht door Fingarg.

6.1   Fingarg is gerechtigd tussentijds haar werkzaamheden te beëindigen of op te schorten indien:

– de cliënt wordt geliquideerd, failliet wordt verklaard, surseance van betaling verkrijgt of, indien er redelijke  vermoedens zijn dat de cliënt niet aan haar betaling verplichtingen zal en kan voldoen.

-Als er spraken is van een toerekenbare aantoonbare tekortkoming aan de zijde van de cliënt, of blijkt dat de cliënt onvoldoende  en of foutieve informatie heeft verstrekt, op gronden waarvan Fingarg de opdracht niet zou hebben   aanvaard of dat de cliënt buiten Fingarg om met de debiteur een regeling of een schikking treft, of dat cliënt  Fingarg ondanks verzoek zonder instructie laat. Indien zullen de gemaakte kosten worden door belast aan cliënt.

Artikel 7. Geheimhouding.

7.1   Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, over alle vertrouwelijke informatie of gegevens die zij in het kader hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 8. Betalingen.

8.1   Betaling dient te geschieden, zonder korting of schuldvergelijking of verrekening, binnen de overeengekomen termijn, doch  uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

8.2   Indien de factuur niet binnen de gestelde termijn na verzending is betaald, is de cliënt zonder verder ingebrekestellingen  in verzuim geraakt. Vanaf dat moment is de cliënt naast de hoofdsom tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldatum.

8.3   In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de cliënt zullen de verplichtingen van de cliënt  onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.4   Fingarg is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al wat de cliënt aan Fingarg is verschuldigd

8.5   Indien er meerdere cliënten zijn, dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid.

9.1   Fingarg is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in het nakomen van de opdracht, tenzij de schade  aan haar kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld en of nalatigheid.

9.2   Fingarg is niet aansprakelijk voor schade  ten gevolgen van het handelen op uitdrukkelijk verzoek van cliënt.

9.3   De aansprakelijkheid van Fingarg is beperkt tot aan de vergoeding die zij heeft ontvangen of nog zou moeten ontvangen voor  de uitvoering van de opdracht.

Artikel 10. Mogelijke geschillen.

10.1  Op de rechtsverhouding tussen Fingarg en de opdrachtgever(cliënt) is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2  In alle voorkomende gevallen worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter (kanton Almelo)

10.3  Van vertalingen van de algemene voorwaarden, kan geen rechtsgeldigheid worden bedongen.